Antikvarisk medverkan

Stockholms Byggnadsantikvarier utför kontroller som antikvariskt sakkunniga enligt Plan- och Bygglagen (PBL) och antikvarisk kontroll enligt Kulturmiljölagen (KML) eller enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (SBM).

 

Vi är certifierade sakkunniga kontrollanter av kulturvärden enligt BFS 2006:6 KUL 1/BFS 2011:15 KUL 2. Enligt Plan- och bygglagen ska ändring av en byggnad utföras varsamt så att byggnadens särdrag beaktas och dess kulturhistoriska värden tas tillvara. Kontrollen av att detta uppfylls ska ske genom dokumenterad egenkontroll hos byggherren eller genom kontroll av fristående sakkunnig.

 

Kontroll enligt Kulturminneslagen genomförs efter beslut av Länsstyrelsen. Byggnader som omfattas är byggnadsminnen som är skyddade enligt 3 kap KML. En antikvarisk kontroll utförs normalt även vid åtgärder på byggnader som erhållit byggnadsvårdsbidrag från länsstyrelsen.

 

Kyrkor som ägs av Svenska kyrkan och är uppförda före 1940 skyddas enligt 4 kap Kulturminneslagen. Deras kulturhistoriska värden värnas bland annat med hjälp av att en antikvarisk kontrollant medverkar vid renovering och förändring efter beslut av länsstyrelsen.

 

Riksantikvarieämbetet ansvarar för tillsynen av de statliga byggnadsminnena enligt förordningen om statliga byggnadsminnen. För att tillse att byggnadernas skyddsföreskrifter följs kan Riksantikvarieämbetet besluta att åtgärder ska utföras under antikvarisk kontroll och dokumentation.

 

 

 

 

Referensobjekt

Nybytorp, Danderyd
Antikvarisk medverkan vid ombyggnad av ett före detta stall.

 

Kungliga Konstakademien, Stockholm
Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering.

Phaeton 4 och 5,

Gamla stan
Dokumentation efter brand i butikslokaler och lägenheter samt medverkan vid återuppbyggnaden.

 

Fyrväpplingen 6, 7 och 8, Solna
Dokumentation efter
brand i tre byggnadsminnesmärkta radhus från 1910-talet samt medverkan vid återuppbyggnaden.

 

 

 

Stockholms Byggnadsantikvarier AB Nytorgsgatan 17 A, 2 tr ög 116 22 Stockholm tel. 08-720 66 05 fax. 08-643 56 25