Kulturhistoriska utredningar

Vi utför ett antal tjänster av olika karaktär inom området kulturhistoriska utredningar:

Kulturhistorisk konsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behandlar hur en planerad exploatering eller verksamhet påverkar en plats ur miljösynpunkt. Påverkan på kulturmiljön kan vid behov ingå som en del i en sådan konsekvensbeskrivning.

 

Kulturhistorisk utredning inför detaljplanearbete eller liknande. I utredningen beskrivs och analyseras miljöns kulturhistoriska värden. Vari ligger värdet, vilka är miljöns viktiga beståndsdelar och samband?

 

Byggnadsminnesutredning
När en fråga väckts om att en byggnad ska bli byggnadsminne enligt Kulturminneslagen görs en utredning för att ta reda på om byggnaden är av byggnadsminnesklass.

 

Upprättande av skyddsföreskrifter för byggnadsminne. Byggnadsminnen enligt Kulturminneslagen eller enligt förordningen om statliga byggnadsminnen ska ha skyddsföreskrifter som beskriver vad som ska värnas i byggnaden.

 

Kulturhistorisk värdering i samband med systematiskt brandskyddsarbete. Värderingen syftar till att definiera kulturhistoriskt värdefulla delar som är skyddsvärda från brandsynpunkt och är ett underlag för en insatsplan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Referensobjekt

Venngarns slott, Sigtuna
Sisyfos Kulturhistorisk utredning och inventering av Venngarns slottsområde inför kommande exploatering.

Berga gård, Danderyd
Danderyds kommun Kulturhistorisk utredning av Berga gård uppförd på 1700-talet inför ombyggnad.

 


Margaretahemmet, Knivsta
Sisyfos Kulturhistorisk utredning och identifiering av kulturmiljövärden inför exploatering, Margeretahemmet, Knivsta.

 

Bogesunds slott, Vaxholms stad
Riksantikvarieämbetet

Förslag till skyddsföreskrifter, kulturhistorisk beskrivning och historik.

 

Milostaben och Sidöparken, Strängnäs
Strängnäs kommun
Utredning av före detta militär anläggning från 1960-talet inför miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan.

 

Kulturmiljö- och stadsbyggnadsprogram för Strängnäs kommun

Strängnäs kommun
Övergripande program över Strängnäs kulturmiljöer med fördjupade bilagor över Mariefreds borgargårdar, Arkitektoniska särdrag inom stadsbebyggelsen, Yngre villabebyggelse och Komplementbyggnader. I samarbete med WSP.

Stockholms Byggnadsantikvarier AB Nytorgsgatan 17 A, 2 tr ög 116 22 Stockholm tel. 08-720 66 05 fax. 08-643 56 25