kulturhistorisk_utredning

Kulturhistoriska utredningar

Vi utför ett antal tjänster av olika karaktär inom området kulturhistoriska utredningar

Kulturhistorisk konsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behandlar hur en planerad exploatering eller verksamhet påverkar en plats ur miljösynpunkt. Påverkan på kulturmiljön kan vid behov ingå som en del i en sådan konsekvensbeskrivning.

Kulturhistorisk utredning inför detaljplanearbete eller liknande. I utredningen beskrivs och analyseras miljöns kulturhistoriska värden. Vari ligger värdet, vilka är miljöns viktiga beståndsdelar och samband?

Byggnadsminnesutredning
När en fråga väckts om att en byggnad ska bli byggnadsminne enligt Kulturminneslagen görs en utredning för att ta reda på om byggnaden är av byggnadsminnesklass.

Upprättande av skyddsföreskrifter för byggnadsminne. Byggnadsminnen enligt Kulturminneslagen eller enligt förordningen om statliga byggnadsminnen ska ha skyddsföreskrifter som beskriver vad som ska värnas i byggnaden.