Antikvarisk_medverkan

Antikvarisk medverkan

Stockholms Byggnadsantikvarier utför kontroller som antikvariskt sakkunniga enligt Plan- och Bygglagen (PBL) och antikvarisk medverkan enligt Kulturmiljölagen (KML) eller enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (SBM).

Vi är certifierade sakkunniga kontrollanter av kulturvärden enligt BFS 2006:6 KUL 1/BFS 2011:15 KUL 2. Enligt Plan- och bygglagen ska ändring av en byggnad utföras varsamt så att byggnadens särdrag beaktas och dess kulturhistoriska värden tas tillvara. Kontrollen av att detta uppfylls ska ske genom dokumenterad egenkontroll hos byggherren eller genom kontroll av fristående sakkunnig.

Kontroll enligt Kulturmiljölagen genomförs efter beslut av Länsstyrelsen. Byggnader som omfattas är byggnadsminnen som är skyddade enligt 3 kap KML. En antikvarisk medverkan utförs normalt även vid åtgärder på byggnader som erhållit byggnadsvårdsbidrag från länsstyrelsen.

Kyrkor som ägs av Svenska kyrkan och är uppförda före 1940 skyddas enligt 4 kap Kulturmiljlölagen. Deras kulturhistoriska värden värnas bland annat med hjälp av att en antikvarisk kontrollant medverkande deltar vid renovering och förändring efter beslut av länsstyrelsen.

Riksantikvarieämbetet ansvarar för tillsynen av de statliga byggnadsminnena enligt förordningen om statliga byggnadsminnen. För att tillse att byggnadernas skyddsföreskrifter följs kan Riksantikvarieämbetet besluta att åtgärder ska utföras under antikvarisk kontroll och dokumentation.